Guapo's Photo Album

Azzaro pH (vintage bottle)
Azzaro pH (vintage bottle)