More articles by Sherapop

SherapopSherapop 9 years ago
Sherapop
Do Perfume Managers Matter?
http://salondeparfum-sherapop.blogspot.com/2013/10/do-perfume-managers-matter.html More
SherapopSherapop 9 years ago
Sherapop
The Beauty of Bell Curves, with applications to perfume
http://salondeparfum-sherapop.blogspot.com/2013/09/the-beauty-of-bell-curves-with.html More