Youzz3vYouzz3v's Perfume Statements

80% similar to zara c0r4n0l+1
8.0
7.0
9.0
8.5